ESI fondovi 2021. – 2027. u Hrvatskoj

EU projekt, ESI fondovi 2021

EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (EUROPEAN SOCIAL FUND – ESF+)

ESF + glavni je financijski alat EU-a za jačanje socijalne dimenzije Unije. Rezultat je spajanja postojećeg Europskog socijalnog fonda (ESF), Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD), Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI) i zdravstvenog programa EU. Ovo je glavni korak prema usmjeravanju i pojednostavljenju postojećih pravila među fondovima i pomoći će povećanju sinergije između različitih komponenata Fonda kako bi se osigurao bolji učinak. Hrvatska koristi ovaj instrument kako bi kroz različite projekte kvalitetno implementirala nacionalne politike usmjerene na povećanje obrazovanja i zaposlenosti hrvatskih građana.

Glavni cilj ESF-a + je doprinijeti socijalnijoj Europi i učiniti Europski stup socijalnih prava stvarnošću u primjeni. ESF+ doprinosi ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji u cijeloj Europi.

Financiranje iz ESF-a + također će doprinijeti provedbi smjernica za zapošljavanje kako su definirane u Europskom semestru koordinacije politika i ukupnom cilju pametnog, uključivog i održivog rasta nakon 2020. godine (UN-ovi ciljevi održivog razvoja), kao što je osiguravanje visoke razine ljudskog zdravlja. Inicijativa će pomoći poboljšati mogućnosti zapošljavanja, podići životni standard, olakšati mobilnost radne snage i povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju kako je utvrđeno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (TFEU) i Poveljom EU o temeljnim pravima. Stopa sufinanciranja iznosi od 50 do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 1,98 milijardi eura

Tematska koncentracija fonda:

 • obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje
 • učinkovitost tržišta rada i jednak pristup kvalitetnom zapošljavanju
 • socijalna uključenost, zdravlje i borba protiv siromaštva

Iz fonda se mogu financirati:

 • poboljšavanje mogućnosti zapošljavanja
 • promicanje zapošljavanja i socijalne uključenosti mladih
 • podizanje životnog standarda kroz pomaganje pri dobivanju posla ili boljeg posla
 • ulaganja u ljudske resurse i poboljšanje pristupu tržišta rada
 • osnaživanje najugroženijih i nezaposlenih
 • integriranje ljudi u nepovoljnom položaju u društvo i osiguravanje pravednijih životnih prilika za sve

KOHEZIJSKI FOND (COHESION FUND – CF)

Fokus kohezijske politike EU-a u razdoblju 2021.-2027. ostaje održiva gospodarska konkurentnost kroz istraživanje i inovacije, digitalnu tranziciju, ciljeve Europskog zelenog sporazuma, kao i promicanje europskog stupa socijalnih prava. Novo zakonodavstvo pojačava podršku pripremljenosti zdravstvenih sustava i osigurava bolje iskorištavanje potencijala kulture i turizma. Istodobno, pruža potporu radnicima i mjerama za rješavanje problema nezaposlenosti mladih i siromaštva djece.

Kohezijski fond uglavnom financira ulaganja u projekte zaštite okoliša i prometne infrastrukture, doprinoseći tematskim ciljevima 4-7: (4: ekonomija s niskim udjelom ugljika, 5: klimatske promjene, 6: okoliš i učinkovitost resursa, 7: prijevoz). Kako KF uključuje komponentu tehničke pomoći, to također doprinosi tematskom cilju 11: (učinkovita javna uprava). Kohezijski fond pokriva relativno dugačak popis investicijskih prioriteta u području prometa, energije i okoliša. Hrvatska kroz korištenje tog instrumenta ima pravo na sufinanciranje u iznosu od 80 – 85% ukupne vrijednosti projekata.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 1,55 milijardi eura

Tematska koncentracija fonda:

 • Pametna Europa (inovacije, digitalizacija, podrška malim i srednjim poduzećima)
 • Zelena Europa (ekonomija bez ugljika, provedba Pariškog sporazuma, obnovljivi izvori)
 • Povezana Europa (strateški transport i digitalne mreže)
 • Socijalna Europa (socijalna prava, kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, socijalna uključenost)
 • Građanska Europa (podrška lokalno vođenim razvojnim strategijama, urbani razvoj)

Iz fonda se mogu financirati:

 • promicanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljive energije
 • projekti iz zaštite okoliša i prometne infrastrukture
 • razvoj pametnih energetskih sustava
 • promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanja rizika i otpornost na katastrofe
 • promicanje održivog upravljanja vodama
 • jačanje biološke raznolikosti, zelena infrastruktura u urbanim sredinama, okoliš i smanjenje zagađenja

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO (EUROPEAN MARITIME AND FISHERIES FUND – EMFF)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument koji doprinosi daljnjoj potpori Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i provedbi Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije.

Fond će u financijskom razdoblju 2021.-2027. državama članicama dati veću fleksibilnost u provedbi prioriteta. Mali obalni ribolov i najudaljenije regije dobit će veći povlašteni tretman. Podrška trajnom i privremenom lovostaju bit će podržana pod strogim uvjetima. Dalje se predlaže povećana podrška međunarodnom upravljanju oceanima i jače sinergije s drugim politikama EU-a. Očekuje se da će fond također doprinijeti razvoju plave ekonomije i podržati klimatske ciljeve EU-a. Iz ovog fonda može se financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 0,24 milijarde eura

Tematska koncentracija fonda:

 • Konkurentnost sektora pomorstva i ribarstva
 • Jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru
 • Promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje
 • Poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima

Iz fonda se mogu financirati:

 • Prikupljanje, upravljanje i uporaba podataka u svrhu znanstvene analize i provedbe ZRP-e
 • Programi podrške lovostaju
 • Poticanje prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva
 • Praćenje i istraživanje na moru
 • Studije, pilot projekti u sektoru ribarstva i akvakulture
 • Sustavi za povećanje zaposlenosti u obalnim područjima

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) nastavit će pomagati jačanju ekonomske i socijalne kohezije država članica Europske unije. Većina ulaganja bit će usmjerena na prva dva prioritetna područja (pametnija i zelenija Europa), a nakon uvođenja izmijenjene uredbe 2020. godine, kohezijska politika nastavit će promicanje otvaranja novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, pružanje podrške zdravstvenom sektoru, poboljšanje pripremljenosti povezane s neočekivanim hitnim slučajevima i u potpunosti razviti gospodarski potencijal sektora turizma i kulture.

Uključivanjem dodatnih 47,5 milijardi eura iz fonda EU sljedeće generacije, EU je dodijelila više od 370 milijardi eura svojim ekonomskim, socijalnim i teritorijalnim kohezijskim politikama za razdoblje 2021. – 2027. godine. Hrvatska kroz korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj ima na raspolaganju sufinanciranje od 50 do 75% ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 5,54 milijardi eura

Tematska koncentracija fonda:

 • Inovacije
 • Digitalizacija
 • Podrška malim i srednjim poduzetnicima
 • Ekonomija bez ugljika
 • Obnovljivi izvori

Iz fonda se mogu financirati:

 • MSP, ICT projekti
 • Ulaganja u otvaranje novih radnih mjesta
 • Ulaganja u projekte s niskom razinom ugljika
 • Projekti vezani uz istraživanje i inovacije i prometnu infrastrukturu
 • Projekti vezani uz obnovljive izvore energije, energetiku i okoliš

EUROPSKI FOND ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF)

Europski fond za jamstva u poljoprivredi prvenstveno financira potporu prihodima za poljoprivrednike i tržišne mjere, poput intervencijske kupnje, pomoći u privatnom skladištu ili iznimnih mjera kod remećenja tržišta.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) financira se iz dva fonda iz proračuna EU: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EAGF) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD).

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EAGF) podupire zajedničku poljoprivrednu politiku i održivu poljoprivredu te financira izravne subvencije poljoprivrednicima i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 2,6 milijardi eura

Tematska koncentracija fonda:

 • Ojačati zajedničku poljoprivrednu politiku
 • Ojačati otpornost poljoprivredno-prehrambenog i ribarstvenog sektora
 • Pružiti potreban opseg za upravljanje krizama na tržištu

Iz fonda se mogu financirati:

 • Potpora poljoprivrednicima kroz intervenciju kupnju, pomoć pri skladištenju i pomoć kod izvanredne krize na tržištu
 • Mjere informiranja koje se odnose na ZPP

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT – EAFRD)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja. Očekuje se da će podržati pretežno poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektor kako bi se postigao napredak potreban za Europski zeleni dogovor i postizanje ambicioznih ciljeva u skladu s novom strategijom bioraznolikosti i strategijom „od polja do stola“. Također može doprinijeti novoj viziji ruralnih područja pomažući ruralnim nepoljoprivrednim malim i srednjim poduzećima da započnu ili razviju svoje aktivnosti.

Iz ovog fonda može se financirati od 65% do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 2.1 milijardi eura

Tematska koncentracija fonda:

 • Snažna podrška europskom uzgoju, omogućujući prosperitetna ruralna područja i proizvodnju visokokvalitetne hrane
 • Pametnija Europa – inovativna i pametna industrijska transformacija
 • Zelenija Europa s niskim udjelom ugljika – čista i poštena energetska tranzicija, zeleno i plavo ulaganje, kružno gospodarstvo, prilagodba klimi i sprečavanje rizika
 • Povezanija Europa – mobilnost i regionalna ICT povezanost
 • Više socijalna Europa – provedba Europskog stupa socijalnih prava
 • Europa bliža građanima – održivi i integrirani razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja kroz lokalne inicijative.

Iz fonda se mogu financirati:

 • Ulaganja u infrastrukturu poljoprivrednog sektora, jačanje konkurentnosti i
 • Konkurentnost poljoprivrede i šumarstva
 • Projekti koji se bave gospodarskim razvojem u ruralnim područjima
 • Proizvodnja visokokvalitetne hrane
 • Potpora prihodima poljoprivrednika i tržišne mjere
 • Pametni rast poljoprivrednih tehnologija i zeleno gospodarstvo s niskim razinama ugljika
hrCroatian