Moira Laheza

Nacionalni i EU fondovi

Moira Laheza svojim klijentima pomažu u razvoju projektne ideje, izradi projektnog prijedloga, pripremi dokumentacije za prijavu projekata i savjetovanje tijekom provedbe projekata. 

Cilj našeg djelovanja je pružanje visoko kvalitetne usluge koja će omogućiti našim klijentima ostvarenje sredstava za unaprjeđenje vlastitog poslovanja. 

Dugogodišnje iskustvo, visoke razine ekspertize, inovativne ideje i poseban fokus na svakog klijenta naše su glavne prednosti u području razvoja i provedbe projektnih aktivnosti.

Razvoj projektne ideje
Nacionalni i EU projekti
Razvoj projektnog prijedloga
Nacionalni i EU projekti
Vođenje procesa prijave na pozive
Nacionalni i EU projekti
Upravljanje projektnim aktivnostima
Nacionalni i EU projekti

Moira Laheza svojim klijentima pomaže u izradi projektne ideje, pripremi dokumentacije za prijavu projekata i pružanju stručne podrške na provedbi projektnih aktivnosti. Razvoj projekata u području nacionalnih i EU fondova jedna je od glavnih usluga koju Moira Laheza pruža u svome djelovanju. Cilj Moire Laheze je pružanje visoko kvalitetne usluge koja će omogućiti našim klijentima ostvarenje sredstava za unaprjeđenje vlastitog poslovanja. Naša odlike vidljive su putem dugogodišnjeg iskustva, u okupljanju stručnog osoblja, razvoju inovativnih ideja i suvremenih modela poslovanja te posebnog fokusa na svakog klijenta. Svaki novi projekt sagledavamo kao izazov kojemu pristupamo s dozom iskrenosti, profesionalnosti i ozbiljnosti. Osim povećanja produktivnosti i efikasnosti poslovanja, usmjerenih prema našim klijentima, smatramo da zajedničkom suradnjom i zajedničkim radom možemo značajno unaprijediti rad organizacija s kojima surađujemo te pritom stvoriti dodanu vrijednost na tržištu.

Kako do uspješnijeg poslovanja uz nacionalne i EU fondove?

Imate ideju kako poboljšati svoje poslovne aktivnosti, ali nemate resursa da isto ostvarite?
• Osjećate da prilike u nacionalnim i EU fondovima prolaze kraj Vas?
• Niste sigurni u kojim sve ulogama možete sudjelovati u brojnim prilikama u nacionalnim i EU fondovima?
• Razumijete da je sustav nacionalnih i EU fondova kompliciran i rado biste se prepustili u ruke stručnjaka?

Saznajte više zašto je Moira Laheza idealan izbor za razvoj i provedbu Vaših ideja

Korisnicima pristupamo individualno, poštujući njihovo djelovanje i posebnosti.

Usluge koje nudimo neophodan su segment svakog poslovnog djelovanja, unutar profitnog i neprofitnog sektora, tijekom provedbe projektnih aktivnosti financiranih iz nacionalnih i EU fondova te ostalih područja djelovanja.

Konkretna znanja i iskustvo koje nudimo i aktivnosti koje provodimo u okviru naših usluga temelje se na stručnim znanjima naših djelatnika i dugogodišnjem radu u svome profesionalnome području.

Našu stručnost, profesionalizam i ekspertizu već su prepoznali i drugi te smo postali prepoznatljivi partneri i suradnici u mnogobrojnim projektima stekavši tako dovoljno znanja i iskustava da i Vama pomognemo u pronalaženju najboljeg rješenja u Vašem djelovanju.

Našim klijentima pružamo usluge poštujući visoke standarde kvalitete dok kroz profesionalni pristup u radu razvijamo odnos ispunjen međusobnim povjerenjem i zadovoljstvom.

Usluge koje pružamo u području upravljanja projektnim ciklusima

Za svaki objavljeni natječaj, za koji subjekt smatra da ima potencijala za apsorpcijom financijskih sredstava , može nam ju bez obaveza poslati na provjeru. Moira Laheza će dati neobvezujuće i besplatno mišljenje o sukladnosti ideje s specifičnim natječajem. Mišljenje će sadržavati i nekoliko konkretnih prijedloga za unapređenje ideje kako bi postala još konkurentnija na natječaju. Objektivno procjenjujemo i realnu šansu uspjeha projekta na natječaju (uz uvjet da je natječaj otvoren i da su sve pojedinosti iz natječaja poznate) uz iznošenje konkretnih prijedloga za unapređenje ideje kako bi postala još konkurentnija na natječaju.

Na temelju ideja i inputa (u obliku odgovora na pitanja i relevantne dokumentacije) izrađujemo projektni prijedlog, predlažemo njegov nacrt što konkretno obuhvaća:

 • razradu strukture projekta
 • formuliranje aktivnosti, rezultata, ciljeva i pokazatelja projekta (logičke matrice)
 • definiranje relevantnosti projekta u odnosu na ciljeve natječaja i ostale strateške dokumente
 • savjetovanje pri odabiru partnerskih organizacija i definiranju njihovih uloga
 • razradu troškova i proračuna projekta temeljem uvjeta i pravila za prihvatljivost troškova
 • razradu svih dokumenata koji se traže natječajem
 • vođenje cjelokupnog procesa prijave projekta na natječaj
 • savjetovanje u pregovorima o proračunu prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava

Izrada u samo određenim, potrebnim, dijelovima izrade projekta, prema dogovoru i stvarnim potrebama (kao jedan od modaliteta usluge nudi se i pomoć u samo određenim, potrebnim dijelovima izrade projekta, prema dogovoru i stvarnim potrebama klijenta).

Usluga se sastoji od davanja konkretnih komentara za unapređenje strukture projekta i „poliranja“ samog teksta projektnog prijedloga. Ova se usluga može iskoristiti i po ponovnoj prijave projektnog prijedloga na poziv, nakon što projekt nije prošao na prethodnom natječaju, s ciljem stvaranja novog unaprijeđenog i konkurentnog projektnog prijedloga.

Cjelokupno upravljanje projektom može se ugovoriti kroz cjelokupnog trajanja projekta što uključuje sve segmente projekta.

Istraživanje i prikupljanje podataka, izvještaja, organiziranje  sastanaka, pripreme i/ili analize narativnih i financijskih izvještaja i sl. u pojedniačnim/segmetiranima cjelokupnog projekta.

 • Npr. kvartalno praćenje, odnosno izještavanje putem ZNS-a (Zahtjev za nadoknadom sredstav): prikupljanje i analiziranje podatka vezanih uz napredak u provedbi (izvještavanje o provedenim aktivnostima i rezultatim, kvaliteti, izvještavanje o  sudjelovanja partnera i dionicima, izvještavanje o proračunu i troškovima i sl.).

Početno utvrđivanje ugovornih obveze koje uključuje realno planiranje provedbe i savjetovanje oko definiranje prava i obveze proizašlih iz ugovora.

Izrada detaljnog plana provedbe projekta (gantograma) s detaljiziranim aktivnostima po tjednima provedbe. Plan uključuje prateće korake po pojedinim aktivnostima te definiranim odgovornim osobama u svakom koraku. Plan provedbe je osnovni upravljački alat svakog projekta i temelj za svako daljnje praćenje napretka.

Usluga obuhvaća sve aspekte u praćenju i/ili provedbi ili specifično neke njihove dijelove a moguće ju je dogovoriti u obliku izravnog savjetovanja kroz radni sastanak, telefonsku podršku, elektroničku (e-mail) podršku i može biti namijenjena klijentu i/ili njegovim partnerima, vezano uz bilo koje pitanje nastalo tijekom razvoja ili provedbe projekta.

Praćenje provedbe projekta uključuje prikupljanje, analizu, komunikaciju i korištenje informacija o napretku projekta. Kvalitetan sustav praćenja naglasit će dobre i loše strane (snage i slabosti) provedbe i omogućiti uočavanje problema, unapređenje opsega i kvalitete provedbe, nastavak rada ondje gdje je on uspješan te prilagodbu izmijenjenim uvjetima.

Planiranje prihoda i troškova, financijsko upravljanje projektnim sredstvima i proračunskim uštedama, savjetovanje u upravljanju proračunom te savjetovanje u računovodstvenom vođenju troškova i plaćanja te izradi procesa provedbe plaćanja.

Suočavanje s rizicima podrazumijeva analizu te plan upravljanja rizicima od početka do kraja provedbe projekta. Takav plan nužno će uključivati identifikaciju i kategorizaciju rizika, osvješćivanje, plan prevencije te plan korekcije.

Upravljanje podrazumijeva veći broj formalnih i administrativnih stavki, ali i tehničkih: definiranje i izrada opisa poslova za sve članove tima, izrada i praćenje plana provedbe aktivnosti, predstavljanje zaduženja svim uključenim osobama, njihova koordinacija te kontrola tablica radnih sati (time sheets), kvalitete pripadajućih izvještaja i rezultata rada (outputs).

Izrada plana promotivnih aktivnosti (koji uključuje vidljivost projekta), ali i specifične usluge, kao što su savjetovanje pri izradi brošura, letaka, postera i drugih publikacija te pripremu i provedbu promotivnih kampanja, sve u segmentu poštivanja pravila vidljivosti traženih Ugovorom o bespovratnim sredstvima.

Svrha evaluacije je napraviti što objektivniju i sistematičniju ocjenu dizajna, izvedbe, provedbe i rezultata projekta. Namjena je ocijeniti ispunjenost ciljeva projekta kroz pet glavnih kriterija: relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.

Održavanje individualnih i grupnih seminara za edukaciju iz područja EU fondova

Podrazumijeva provedbu treninga ili edukacija posvećenih isključivo određenoj organizaciji, potpuno praktičnih i s visokom razinom profesionalnosti, u prostoru određene organizacije ili u prostoru Moire Laheze. Ovim načinom se doprinosi podizanju kapaciteta zaposlenika pritom ostvarujući uštede i usmjerenost procesa na određene specifične potrebe.

Upoznajte se s primjerom procesa razvoja i provedbe projektnih aktivnosti u apliciranju za dodjelu financijskih sredstava

Navedeni prikaz služi isključivo kao primjer mogućeg slijeda radnji u procesu razvoja i provedbe projektnih aktivnosti koje obavlja Moira Laheza za svoje klijente

Početni sastanak na kojemu se definiraju daljnji smjerovi djelovanja.

Procjena usklađenosti projektne ideje s natječajem/pozivima i kapacitetima potencijalnog prijavitelja.

 • provjera prihvatljivosti prijavitelja (i partnera)
 • provjera prihvatljivosti projektne ideje s natječajem
 • provjera ostalih uvjeta i bitnih elemenata natječaja/poziva
 • iznošenje osnovnih komentara za unapređenje ideje
 • definiranje relevantnosti projekta u odnosu na ciljeve natječaja i ostale strateške dokumente
 • Definiranje najboljeg rješenja za financiranje projekta sredstvima iz nacionalnih i europskih fondova
 • Strukturiranje ideje u koherentnu cjelinu koja zadovoljava sve zahtjeve natječaja/poziva jasnim predstavljanjem projektne ideje kao cjelovitog i koherentnog plana aktivnosti.               
 • početna razrada strukture projekta
 • formuliranje aktivnosti, rezultata, ciljeva i pokazatelja projekta (logička matrica)
 • savjetovanje pri odabiru partnerskih organizacija i definiranju njihovih uloga

Prikupljanje relevantne dokumentacije koja je, prema zahtjevima nacionalnog i EU natječaja, potrebna da bi se izradio projektni prijedlog.

Detaljna razrada i formuliranje aktivnosti, definiranja rezultata, pokazatelja, ciljeva te vremenskog planiranja i priprema proračuna.
Razvoj projektnog prijedloga uključuje ispunjenje svih zahtjeva specifičnog natječaja vezano uz prijavu projekta

Dostava projektnog prijedloga nadležnom tijelu za provedbu natječaja/poziva prema svim zahtjevima specifičnog natječaja vezano uz prijavu projekta.

• Provedba cjelokupnog procesa prijave projekta na natječaj
• Pregovaranje o proračunu i ostalim elementima projektnog prijedloga prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava

 • Utvrđivanje osnovnih pravila provedbe i razradu potrebnih i korisnih dokumenata za uspješnu provedbu
 •  Izrada detaljnog gantograma projektnih aktivnosti
 • Razrada plana trošenja i budućih zahtjeva za nadoknadom sredstava
 •  Utvrđivanje ključnih obveza korisnika po ugovoru o dodjeli sredstava
 • Kreiranje zahtjeva za isplatu (periodična izvješća o napretku projekta prema zahtjevima natječaja)
 • Izrada završnog izvješća o projektu

Promocije i cijene

Razvoj projektne ideje
Nacionalni i EU projekti
Razvoj projektnog prijedloga
Nacionalni i EU projekti
Vođenje procesa prijave na pozive
Nacionalni i EU projekti
Upravljanje projektnim aktivnostima
Nacionalni i EU projekti
hrCroatian