Moira Laheza

Poslovanje

 • Misija i ciljevi poduzeća Moira Laheza vezani su uz dobrobit zajednice, društva i okoliša.
 • Najmanje 75% dobiti/viška prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti poduzeće Moira Laheza ulaže u ostvarenje svoje misije, ciljeva ili financijske održivosti.
 • Poduzeće Moira Laheza prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i ekološke učinke i ostale utjecaje.


 • Poduzeće Moira Laheza u svom radu primjenjuje nove tehnologije, kontrolirajući i upravljajući svim svojim procesima, kontinuiranim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, stalno poboljšava vlastiti sustav poslovanja. Zadovoljavanjem strogih zahtjeva i normi, poduzeće Moira Laheza jamči kvalitetu i najviši stupanj sigurnosti i kvalitete proizvoda i usluga uz maksimalnu brigu o okolišu. Strateško investiranje uz kontinuirano poboljšanje dio je poslovanja usmjerenog prema unapređenju konkurentnosti uz ostvarivanje smjernica poslovanja poduzeća Moira Laheza.

 

 • Stvaranje i plasman visokokvalitetnih prepoznatljivih proizvoda i profesionalnih usluga

 

Moira Laheza razvija, proizvodi i prodaje visokovrijedne i zdravstveno sigurne prehrambene proizvode koji oduševljavaju tradicionalnim okusom, inovativnim rješenjima i privlačnim dizajnom.

Poštujući načela kvalitete i sigurnosti hrane, održavanjem i kontinuiranim poboljšanjima integriranog sustava upravljanja, poduzeće Moira Laheza u potpunosti nadzire realizaciju proizvoda te tako dokazuje da su sigurnost hrane i kvaliteta uz očuvanje okoliša uvijek na prvom mjestu.

Politika kvalitete i sigurnosti hrane se temelji na ispunjenju zakonskih propisa kao i zahtjeva i očekivanja naših kupaca.

Utvrđivanjem konteksta organizacije, definiranjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana, procjenom rizika i prilika, primjenom novih tehnologija, kontrolirajući i upravljajući svim dijelovima proizvodno-distribucijskog procesa te stalnim informiranjem i educiranjem zaposlenika i potrošača, uspostavljanjem procesa trajnog poboljšanja upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane kroz mjere koje uključuju optimizaciju poslovnih procesa, te kontinuirani nadzor nad svim aktivnostima povezanim s kvalitetom i sigurnošću hrane, poboljšavamo sustav zdravstveno ispravnih, sigurnih i kvalitetnih proizvoda. Naši se zaposlenici kontinuirano educiraju i svjesni su važnosti sigurnosti hrane i kvalitete u poslovanju, te njeguju kulturu sigurnosti hrane u svim svojim postupcima.

Kvaliteta i učinkovitost našeg sustava podrazumijeva zajedničko zalaganje svih zaposlenika na svim razinama kojim zahtijevamo:

 • poslovanje u skladu s definiranim ciljevima, ciljanim vrijednostima, rizicima i prilikama,
 • poštivanje svih implementiranih sustava za kvalitetu i sigurnost hrane,
 • kontinuiranu usmjerenost na kulturu sigurnosti hrane,
 • prepoznavanje prilika za kontinuirano i trajno poboljšanje na svim razinama,
 • očuvanje i razvoj ključnih znanja i vještina,
 • jasnu i fleksibilnu raspodjelu odgovornosti i ovlasti,
 • potpunu predanost zadovoljenju zahtjeva kupaca,
 • neodgodivo i trajno otklanjanje uzroka nesukladnosti,
 • održavanje i poboljšavanje komunikacije s dobavljačima, kupcima i zainteresiranim stranama u lancu hrane,
 • kontinuirano prepoznavanje i implementiranje zahtjeva tržišta,
 • praćenje i neprestano poboljšavanje rezultata svojih aktivnosti.

 

 • Poduzeće Moira Laheza se u svom poslovanju opredijelila za očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u kojem stvara nove ekonomske, okolišne i društvene vrijednosti za svoje dionike. Moira Laheza je, predanim radom, provela niz planiranih aktivnosti koje su rezultirale značajnim ekonomskim, okolišnim i društvenim rezultatima.

 

 • Glavni fokus održivog razvoja poduzeća Moira Laheza je unaprjeđenje kvalitete življenja i rada za dobrobit zajednice. U skladu s navedenim djeluje i poduzeće Moira Laheza, sustavno razmatrajući utjecaj svoga poslovanja na ekonomiju, okoliš i društvo.

   

 • Poduzeće Moira Laheza je predano održavanju najviših standarda etičkog ponašanja i odgovornog korporativnog upravljanja. Naši proizvodi i usluge sinonim su kvalitete kojom izgrađujemo povjerenje naših potrošača i klijenata. Njihovo zadovoljstvo i zdravlje su nam na prvome mjestu. Pratimo i stalno se prilagođavamo njihovim željama, potrebama i zahtjevima.

 

 • Ovom politikom poduzeće Moira Laheza određuje stav organizacije prema osobnim podacima, definira i potvrđuje pravila i odgovornosti te daje punu podršku sustavu zaštite osobnih podataka. Osobni podaci koje Moira Laheza prikuplja i obrađuje u svom radu smatraju se povjerljivom informacijskom imovinom koja je organizaciji ustupljena od strane njihovih vlasnika. Ovim se podacima pristupa sa posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu sa svrhom prikupljanja.
 • Prikupljanje osobnih podataka se provodi isključivo u skladu sa zakonskim propisima i etičkim načelima.
 • Dozvoljeno je prikupljati samo one podatke koji su za određenu svrhu stvarno i potrebni. Prije prikupljanja vlasnicima se pruža jasna informacija o razlogu prikupljanja, vrsti obrade i eventualno trećim osobama koje će informacijama pristupati.
 • Vlasnicima osobnih informacija omogućujemo pravo na pristup o tome koje osobne informacije posjedujemo i zašto se koriste, omogućujemo im ispravak netočnih i nadopunu osobnih podataka kao i mogućnost uskraćivanja prava na obradu ako se obrada temelji na privoli. Na zahtjev vlasnika, osobne informacije na temelju privole brišu se iz svih sustava. Vlasnik ima pravo na prenosivost svojih osobnih podataka.
 • Poduzeće Moira Laheza ima uspostavljene i kontinuirano održavane Evidencije obrada osobnih podataka te su definirane odgovorne osobe za svaku obradu. Odgovorna osoba osigurava da se u obradu uključuju isključivo osobni podaci za čiju obradu postoji odgovarajuća privola, zakonska osnova ili poslovna potreba.
 • Sukladno provedenoj procjeni rizika s aspekta zaštite osobnih podataka, svi procesi i informacijski sustavi dizajnirani su tako da osiguravaju zaštitu osobnih podataka. Podaci se prikupljaju isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga. Svi podaci se adekvatno osiguravaju.
 • Mjera definiranih ovom politikom moraju se pridržavati svi zaposlenici kao i treće strane koje u okviru svoje suradnje s poduzećem Moira Laheza ostvaruju pristup osobnim podacima.

 

hrCroatian